• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เมื่อผักตบชวาถูกชี้เป้าด้วยดาวเทียม

เมื่อผักตบชวาถูกชี้เป้าด้วยดาวเทียม

เมื่อผักตบชวาถูกชี้เป้าด้วยดาวเทียม

วันนี้นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ ได้ลงพื้นที่ พร้อมทีมข่าว 3 มิติ ณ วัดทรงคนอง อ.สามพราม จ.นครปฐม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมในการชี้เป้าผักตบชวาที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำ โดยการทำงานในครั้งนี้เราได้ร่วมงานกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดเก็บและกำจัดอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับมวลน้ำหลากที่กำลังจะมาถึง ครับ