• ภาษาไทย
  • English

จ้างเหมาพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง