• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เริ่มแล้ว !!! การประชุมวิชาการ 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020

เริ่มแล้ว !!! การประชุมวิชาการ 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020

23 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า และมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020 ในรูปแบบ WEBINAR ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานอื่นจะเข้าร่วมผ่าน WEBINAR ทางออนไลน์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น จำนวน 50 คน  โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผู้อำนวยการจิสด้า และ Prof. Ruizhi Chen Director of LIESMARS, Wuhan University ร่วมเป็นประธานฯ และกล่าวเปิดการประชุม Sirindhorn Conference 2020
การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จำนวน 17 งานวิจัย สำหรับเป็นเวทีทางวิชาการในการพัฒนางานวิจัย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และนิสิตหลักสูตร SCGI ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ในสาขาดังกล่าวให้กว้างขวาง อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://scgi.gistda.or.th/