• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คนจิสดาต้องรู้ Special

คนจิสดาต้องรู้ Special

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม “คนจิสดาต้องรู้ Special” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาพรวม โดยท่าน  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผสทอภ. ในหัวข้อ "GISTDA DIRECTION beyond 203" ฝันให้ไกลไปให้ถึง  ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group