• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีอวกาศของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าเยี่ยมชมการขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีอวกาศของจิสด้า ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 60 ราย เข้ารับชมความก้าวหน้าในการเผยแพร่ข้อมูลและฟังการบรรยายในด้านการบินและอวกาศที่สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมโลจิสติกส์ โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวดปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ทราบถึงอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและวิวัฒนาการของโลกและอวกาศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing)ที่น่าสนใจ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอวกาศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในด้านโลจิสติกส์ได้อย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป