• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ.

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2563

 

รายงานการควบคุมภายใน

รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1

รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แบบประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5

แบบ ปค.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนความต่อเนื่อง

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2559

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2556

 

 

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรมรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและประพฤติมิชอบรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและประพฤติมิชอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและประพฤติมิชอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานของ สทอภ.

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

สรุปผลด้านการเงิน

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2556