• ภาษาไทย
  • English

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนการปฎิบัติงาน/ผลการปฎิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

 

แผนและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

แผนความต่อเนื่อง

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2559

แผนความต่อเนื่อง ประจำปี 2556

 

 

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนคุณธรรมรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและประพฤติมิชอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานและสรุปผลด้านการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2559

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานและการเงินของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลการดำเนินงานและการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

สรุปผลด้านการเงิน

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2558

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

สรุปผลด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2556