• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"

GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) GISTDA ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "การบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์"  โดยใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี พลตรีชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ คณะอนุกรรมการฯ พลเอกวิชิต สาทรานนท์ คุณทวีศักดิ์ ชพานนท์  ผู้บริหารอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผู้บริหาร สทอภ. ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นิทรรศการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้เล่าเรื่องถึงโครงการพระราชดำริ เรื่องโครงการจัดการทรัพยากรน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ ของในหลวงรัชกาลที่9 และร้อยเรียงเรื่องราวไปสู่การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง รวมถึงแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ลุ่มน้ำปิง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ในพื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จากภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียม