• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมเปิดมุมมองด้านผังเมือง..โดยการใช้ภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงการพัฒนา

GISTDA ร่วมเปิดมุมมองด้านผังเมือง..โดยการใช้ภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงการพัฒนา

6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการในงาน สัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก  WELLNESS CITY REFORM : New Paradigm Of Thailand City Planning "คิดใหม่ เมืองใหม่" เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลของเมือง มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง ให้มีความยืดหยุ่นในทุกๆด้าน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลลูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

 

งานในครั้งนี้ GISTDA ได้นำเสนอ การวางแผนพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองและศักยภาพของพื้นที่ EEC ด้วย AIP นโยบายอัจริยะ ที่จะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งระบุปัญหา ความท้าทายตามบริบทของพื้นที่เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาในแต่ละมิติ อีกทั้งเสนอแนะนโยบายแผนงานและโครงการที่เหมาะสมตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่ รวมไปถึงการนำเทคโลยีอวกาศอย่างดาวเทียมมาชี้เป้าแพผักตบชวา โดยทำการวิเคราะห์การสะสมของผักตบชวาและวัชพืช  ในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำ มาเชื่อมโยงกับภาพถ่ายดาวเทียม  รวมถึงการจัดการแนวชายฝั่งด้วยดาวเทียม วิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของพื้นที่วิกฤต การกัดเซาะชายฝั่งจากภาพถ่ายดาวเทียมแนวเขตชายฝั่งในปัจจุบันเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิม ตลอดจนการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพของผังเมืองที่มีอยู่เพื่อการรับมือและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองหลังสถานการณ์ โควิด-19 ต่อไป