• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หัวข้อ Thematic Training and Workshop on “Integration of Geospatial Information for Sustainable Urban Development” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านทางระบบ VDO Conference โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และผู้เข้าร่วมต่างชาติจากหน่วยงานด้าน Space Agencies และหน่วยงานท้องถิ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตุประสงค์เพื่อถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเมือง และนำเสนอระบบการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สทอภ. และ Chinese University of Hong Kong (CUHK) ร่วมถายทอดองค์ความรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง platform เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเมืองในภูมิภาคอาเซียนต่อไป