• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA UNESCAP และ ARTSA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

GISTDA UNESCAP และ ARTSA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

GISTDA UNESCAP และ ARTSA จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ Workshop on “Integration of Geospatial Information for Sustainable Development in Southeast Asia” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ สทอภ. บางเขน และผ่านทาง Google Meet VDO Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการเมือง การจัดการและรับมือกับภาวะภัยแล้ง ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรค อาทิ COVID-19 อีกทั้งการพัฒนาให้เกิด one platform ในการรวบรวมข้อมูลให้เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพในภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ณ สทอภ. บางเขน และผ่านทาง Google Meet online VDO conference ทั้งหมดประมาณ 70 คน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ จากประทศ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย อินเดีย จีน ฮ่องกง ณี่ปุ่น เกาหลีใต้ ทาจิกิสถาน คาซัคสถาน อังกฤษ ออสเตรเลีย สเปน และ กรีก

อีกทั้งภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว  สทอภ. ได้ร่วมกับ Cabinet Office of Japan และ Multi GNSS Asia Rapid Prototype Challenge (Early Warning Service) และผู้เข้าแข่งขัน ร่วมนำเสนอ Proof of Concept
การใช้อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมระบุตำแหน่งความละเอียดสูง พร้อมด้วยข้อความแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า  พร้อมประชันไอเดียเพื่อต่อยอดการพัฒนาแอพพลิเคชั่น รองรับคำสั่งเตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ในกลางปีหน้าภายใต้กิจกรรม Hands On Hackathon 2021 ต่อไป

Tags: