• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

GISTDA จัดอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน (GIS for Beginners) ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 3 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ. ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมฯ 
การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจและวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ สามารถนำเข้า ปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การวางผังเมือง การจัดการชุมชน ภัยพิบัติ เป็นต้น หัวข้อและเนื้อหาของการฝึกอบรม จึงเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการทำงานของ GIS
ซึ่งสามารถจัดการ สร้างฐานข้อมูล และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 21- วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

Tags: