• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศ

GISTDA เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศ

วันอังคารที่ 29 ธค 63  GISTDA  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศเพื่อสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจามจุรีสแควร์  โดยมี ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานการหารือร่วมกับ สำนักงาน กพร. และ บมจ.มิตรผล ซึ่งในที่ประชุมได้เสนอแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการลดฝุ่นละออง (pm2.5)ในพื้นที่เป้าหมายอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและเป็นรูปธรรม เช่น โครงการส่งเสริมการรับซื้อใบอ้อย การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน  เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่ เป็นต้น