• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมจัดประชุม SAFE Workshop

GISTDA พร้อมหน่วยงานหลัก ร่วมจัดประชุม SAFE Workshop

GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications (ARTSA) ร่วมกับ Space Application for Environment (SAFE) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ APRSAF ที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ร่วมกันจัดประชุม SAFE Workshop  หัวข้อ ALOS-2 seminar and SAFE Virtual Workshop 2021 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2564 ผ่านทาง Virtual online Platformโดยได้รับเกียรติจาก ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ Dr. Shin-ichi Sobue, ALOS-2 Project Manager กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้ SAFE initiative ได้แก่ Agromet Project และ Rice Crop Project รวมถึงการอบรมการใช้งานข้อมูลดาวเทียม ALOS-2 โดยมุ่งหวังให้เกิดการหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการเกษตรด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การต่อยอดดำเนินการวิจัยในพื้นที่อื่น ๆ  ตลอดจนนำผลที่ได้รับจากการดำเนินการวิจัยร่วมถ่ายทอดข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน ต่อไป 

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมผ่านทาง Virtual Online Platform ทั้งสองวันรวมจำนวน 150 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Tags: