• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Atttude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือทดสอบ Atttude Orbit Control System สำหรับเชื่อมต่อ Simulator ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 1 เลขที่โครงการ : 64017470569 ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2564 - 16 ก.พ. 2564

ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ

ระยะเวลาประกาศร่างจัดซื้อจัดจ้าง

จันทร์, 1 กุมภาพันธ์ 2021 ถึงวันที่ อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2021

ประกาศร่างวันที่

ศุกร์, 29 มกราคม 2021