• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GI (Geo-Informatics) for All

GI (Geo-Informatics) for All

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ได้บรรยาย ให้แก่ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม Bangkok Oasis Hotel  ในหัวข้อ GI (Geo-Informatics) for All และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้สอบถาม รวมทั้ง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทางด้านเกษตร