• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

GISTDA เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หารือระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
.
5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก    GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดตาก เพื่อนำเสนอและหารือแนวทางการใช้ระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกว่า COVID-19 iMap ในการสนับสนุนการบริหารสถานการณ์จังหวัดตาก
โดยจังหวัดตากมีความสนใจและมีความต้องการที่จะนำระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ได้แก่
- การติดตามข้อมูลสถานการณ์รายวันของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
- ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเคส กลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อในจังหวัดตากรายตำบล
- การติดตามข้อมูลผู้เดินทาง-เข้าออก จังหวัด โดยเฉพาะอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- การติดตามความเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าในจังหวัดเพื่อใช้เป็นระบบคัดกรองดูความเชื่อมโยงของบุคคลและสถานที่
- การติดตามการสุ่มตรวจเชิงรุก (Active case finding) ในชุมชนแออัด
- การติดตามสถานะความพร้อมของสถานที่กักตัว (LQ)
- การบริหารจัดการเพื่อเตรียมพร้อมการฉีดวัคซีนในอนาคต
- การบริหารจัดการพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดตาก
ทั้งนี้ จังหวัดตากมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP