• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วม ประชุม AOGEO Symposium ครั้งที่ 13

GISTDA ร่วม ประชุม AOGEO Symposium ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ ASEAN Research and Training Centre for Space Technology and Applications (ARTSA) ได้เข้าร่วมงานประชุม Asia-Oceania Group on Earth Observations (AOGEO) Symposium ครั้งที่ 13 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Webinar โดยมีรองผู้อำนวยการสทอภ. นายตติยะ ชื่นตระกูล เป็นตัวแทนของประเทศไทยนำเสนอ Country report ใน 3 ประเด็นหลักคือ 

• การติดตามพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจโดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ด้วยระบบ GISAgro4.0
• การติดตามค่ามลพิษทางอากาศ PM2.5 และ PM10 จากข้อมูลดาวเทียมเพื่อเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจ
• การประเมินและติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID – 19 ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ COVID – 19 iMap

ซึ่ง AOGEO Symposium ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคเอเชีย – โอเชียเนียผ่านข้อมูลการสำรวจโลก (Earth Observations) ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดย UN ภายใต้พิธีสารเกียวโตและข้อตกลงปารีส

นอกจากนี้มีการประชุมกลุ่ม (Task Group) ซึ่งมีผู้แทนจาก สทอภ. และ ARTSA เข้าร่วมนำเสนอผลงานด้วยเช่นกันในกลุ่ม TG5: Asia-RiCE (Asian Rice Crop Estimation and monitoring) เมื่อวันที่24 มีนาคม 2564 โดย ดร.ฐนิตา เสือป่า หัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและสื่อการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สทอภ. ในหัวข้อ Rice Crop Monitoring using Earth Observation Satellite for Thailand and Pathway to ASEAN Countries ซึ่งจุดประสงค์ของการประชุมกลุ่มงานนี้เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคาดการณ์ผลผลิตและประเมินผลกระทบของพื้นที่เพาะปลูกโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม รวมถึงการสร้างความร่วมมือในอนาคต

Tags: