• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design

GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 GISTDA โดย Local Partner และผู้แทนจาก AIRBUS ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายเชิงองค์รวม – AIP : ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน” ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน อ.เมือง จ.น่าน โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผน และผู้แทนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 49 ท่าน จาก 32 หน่วยงาน

ดร. พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ ในฐานะ Local Partner กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผน และผู้แทนภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม เพื่อทวนสอบและตัดสินใจร่วมกัน ในการร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด (Indicators) ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยผลลัพธ์จากการประชุมเชิงปฏิบัติงานตังกล่าว จะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการออกแบบ AIP สำหรับพื้นที่จังหวัดน่าน โดยตัวชี้วัดที่ได้จะถูกนำมาจัดลำดับความสำคัญด้วยวิธี AHP (Analytic Hierarchy Process) ที่จะทำให้ทราบถึง ปัจจัย ที่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ตามลำดับความสำคัญ โดยแบ่งเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม โดยหลังจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจบลง ทีมพัฒนา AIP จะนำผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือร่วมกับ AIRBUS เพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการดำเนินการที่ชัดเจน จนนำไปสู่การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (AIP) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ต่อไป

Tags: