• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (Thailand Coastal Spatial Database System - TCS) ทั้งในส่วนของ Web และ Mobile Application โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (Thailand Coastal Spatial Database System - TCS) ทั้งในส่วนของ Web และ Mobile Application โดยวิธีคัดเลือก

จ้างเหมาปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และรักษาความต่อเนื่องของระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย (Thailand Coastal Spatial Database System - TCS) ทั้งในส่วนของ Web และ Mobile Application โดยวิธีคัดเลือก
ประเภทของการจัดหา:
คัดเลือก
ปีงบประมาณ:
2564
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
03/03/2021
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ