• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การฝึกอบรมหลักสูตร การรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

การฝึกอบรมหลักสูตร การรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

หลักสูตรการรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า โดยนางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับ พันเอกธนพล ภักดีภูมิ ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการภาพ กรมข่าวทหารบก วิทยากร และบุคลากรจากกองทัพบก ในการฝึกอบรมหลักสูตรการรังวัดด้วยภาพและการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ (Photogrammetry and high-resolution image mapping from UAS ) ในการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการด้านการข่าวยุทธวิธี (OCOKA) ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพบกกับจิสด้า
การฝึกอบรมฯ หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากอากาศยานไร้คนขับแบบครบวงจร ตั้งแต่การถ่ายภาพ การรังวัด สำรวจ เพื่อนำมาทำการปรับแก้ และการทำแผนที่ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากอากาศยานไร้คนขับ อีกทั้งยังมีการสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศในมุมมองเสมือนจริง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม และสภาพแวดล้อม (Intelligence Preparation of the Battlefield : IPB ) ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ การประเมินหนทาง ที่มีส่วนสำคัญในการจำลองยุทธศาสตร์เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรจากกองทัพบกในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 ท่าน ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน ระหว่าง วันจันทร์ที่ 22- วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

และ เมื่อศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564  ได้รับเกียรติจาก พลโทเทอดศักดิ์ ดำขำ เจ้ากรมข่าวทหารบก ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองฯ และปิดการฝึกอบรม

Tags: