• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมจัดระชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

GISTDA ร่วมจัดระชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA โดย ASEAN Research and Training Center for Space Technology and Applications หรือ ARTSA ร่วมกับโครงการ GNSS.asia ภายใต้ European Union (EU) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ หัวข้อ “USING EU SPACE DATA FOR EMERGENCY & MARITIME APPLICATIONS IN ASEAN” ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564  ผ่านทาง Virtual Platform  โดย สทอภ. และ ARTSA ดำเนินการในฐานะ Key Partner ในการประสานงานกับประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนและหน่วยงานเครือข่ายนานาชาติเพื่อเข้าร่วมเป็นวิทยากรและเข้าร่วมงานประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผสทอภ. (ดร. ปกรณ์ อาภาพันธุ์) เข้าร่วมกล่าวเปิดการประชุมในฐานะหน่วยงาน Focal Point ของภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ภายใต้ธีมภัยพิบัติ และ รอง ผสทอภ. (กานดาศรี ลิมปาคม) เข้าร่วมกล่าวเปิดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ภายใต้ธีมการบริหารจัดการทางทะเล

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ Earth Observation and Earth Navigation Systemเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติและภารกิจทางทะเล รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคนิคและวิธีการบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวของภูมิภาคอาเซียน โดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและระบบบริหารจัดการพื้นที่ของ EU ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและทางวิชาการผ่านทาง “Virtual Market Place” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชาติและภูมิภาค ต่อไป

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ผ่านทาง Virtual Platform ทั้งหมด 100  คน จากภูมิภาคยุโรป อาเซียน และเอเชียแปซิฟิคซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับนานาชาติ