• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร"

ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร"

GISTDA ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเกษตร" ให้กับนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเป็นความร่วมมือทวิภาคีจากหน่วยงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร 7 โมดูล จิสด้าได้รับเกียรติให้เริ่ม Start เป็นหน่วยงานแรกของโครงการความร่วมมือดังกล่าวฯ ครั้งนี้เราจัดขึ้น ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ค้นหาตัวตนสู่ความสำเร็จในอนาคต” 

การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 และ 5 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 4 วัน ทีมวิทยากรจิสด้าคับคั่งไปด้วยคุณภาพจาก วิทยากรหลัก และ พี่ๆ นิสิตป. โท จาก SCGI master program เสริมทัพ  วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับองค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ด้านนวัตกรรมการเกษตร และ เป็นการสร้าง New – Skill  Up – Skill ให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ ทดลอง ดูงาน และฝึกปฏิบัติจริงผ่านการใช้เครื่องมือและโปรแกรมด้าน Space &GI และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมทักษะแห่งอนาคตในสายอาชีพในอนาคตต่อไป