• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1  GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่วนราชการและองค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้องของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นการใช้งาน รวมถึงหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือที่เรียกว่า COVID-19 iMap ทั้งหมดที่กระจัดกระจายกันมารวบรวมไว้ในที่เดียว ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริหารสถานการณ์ในช่องทางเดียวกัน โดย COVID-19 iMap ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับบริบทพื้นที่ของผู้ใช้งานแต่ละจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้ใช้งานที่ปฏิบัติการจากหน่วยงานส่วนกลางและระดับจังหวัด 

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตมีความสนใจและมีความต้องการที่จะนำระบบมาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ได้แก่
- การแสดงผลจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัด
- ข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเคสกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อในจังหวัด (PUI) รายตำบล
- การแสดงผลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงและกลุ่มเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI)
- การแสดงผลการวิเคราะห์ Safety Index
- การแสดงผลการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง
- การแสดงผลจำลองผู้ติดเชื้อประเทศเพื่อนบ้าน / จังหวัดข้างเคียง
- การแสดงผลสถิติผู้เดินทางเข้า-ออก จังหวัด
- การแสดงผลความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสาธารณสุข
- การผลสถานะเปิด-ปิด สถานประกอบการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้ครอบคลุม รวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมถึงสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว