• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O1 โครงสร้าง โครงสร้างองค์กร
O2 ข้อมูลผู้บริหาร รายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
O3 อำนาจหน้าที่
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 5. ประวัติความ ,ตราสัญลักษณ์ ,วิสัยทัศน์ ,เป้าประสงค์ ,พันธกิจ
 6. Profile GISTDA
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ระยะ 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565)
O5 ข้อมูลการติดต่อ

1. ที่อยู่หน่วยงาน

1.สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)ฺ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน)

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. หมายเลขโทรศัพท์

1.สำนักงานใหญ่(ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)ฺ(แจ้งวัฒนะ)

โทรศัพท์ Call Center 0-2143-0567
โทรศัพท์งานสารบรรณ 0-2141-4466, 0-2141-4470

2.อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (ศรีราชา)

โทรศัพท์ 033-046-300

3.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(บางเขน)

โทรศัพท์ 02-561-4504-5 ต่อ 421,431,441,412

3. หมายเลขโทรสาร

หมายเลขโทรสาร (ส่วนกลาง) 02-143-9586 ถึง 7

4. ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

E-mail(ส่วนกลาง) : saraban@gistda.or.th

5. แผนที่ตั้งหน่วยงาน

สามารถเข้าดูข้อมูลการสถานที่ติดต่อแบบละเอียดได้ที่นี้

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542
 2. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) พ.ศ.2543
 4. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 5. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง พรบ. พรฎ.ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมข่าวสารในเว็บไซต์ สทอภ. ประกอบด้วย

 1. ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวกิจกรรม
 3. มองโลกมองเรา ซึ่งเป็นบทความเชิงข่าวที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ
 4. สถานการณ์พาไป ซึ่งเป็นการเกาะติดสถานการณ์เชิงข่าวด้านภัยพิบัติตามฤดูกาลของประเทศ
 5. สถานการณ์พาไป ซึ่งเป็นความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการระบบ THEOS-2


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O8 Q&A
 1. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์หลัก
 2. ช่องทางติดต่อทาง Facebook ของ GISTDA
O9 Social Network
 1. ช่องทางติดต่อทาง Facebook ของ GISTDA
 2. ช่องทางติดต่อทาง Twitter ของ GISTDA
 3. ช่องทางติดตามข่าวสาร Youtube ของ GISTDA
 4. ช่องทางติดต่อทาง Instagram ของ GISTDA


การดำเนินงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
 2. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. คู่มือการปฏิบัติงาน ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 2. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน


การให้บริการ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการให้บริการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 2. ขั้นตอนการสั่งซื้อข้อมูล
 3. ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลโดยไม่คิดมูลค่า
 4. คู่มือ และแนวทางการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และภูมิสารสนเทศ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ สถิติการให้บริการตามภารกิจ ของสทอภ. ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค.64)
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานฉบับสมบูรณ์ การสำรวจความพึงพอใจ และพัฒนาการให้บริการ พ.ศ. 2563
O17 E-Service Application ของ สทอภ.


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนปฏิบัติราชการรายปีของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 1. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
 2. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศเชิญชวน, ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563)
 2. รายงานผลการดำเนินงานของ สทอภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564)
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2563


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 14/2560 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 3.3 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน แบบก้าวกระโดด 2561 – 2565)  (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565)  มติที่ 60/146 แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรขององค์การมหาชน (Exponential Growth) ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสทอภ. ในการประชุม
 2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 3. แผนงานพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564
 4. แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 1. การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Leadership & Management Skills
 3. GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Performance Communication
 4. การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
 5. การดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. คนดีศรี อว. ประจำปี 2563
 7. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2564
 8. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หมวด 3)
  - การสร้างขวัญกำลังใจ (หมวด 6)
  - การให้คุณให้โทษ (วินัยและการรักษาวินัย หมวด 8)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 1. ระเบียบ สทอภ. ว่าด้วยการพัฒนาองค์กรและบุคลากรและบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (หมวด 3)
  - การสร้างขวัญกำลังใจ (หมวด 6)
  - การให้คุณให้โทษ (วินัยและการรักษาวินัย หมวด 8)
 2. แนวปฏิบัติสรรหาบุคลากร
 3. หลักเกณฑ์ประเมินต่ออายุสัญญาจ้าง 2558
 4. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาหรือฝึกอบรมในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 6. ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการ ประโยชน์ตอนแทน และการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 7. หลักเกณฑ์การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ.2554
 8. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียนและการพิจาราณา 2557
 9. หลักเกณฑ์การเลือกตั้งผู้แทนเจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และร้องเรียน พ.ศ. 2558
 10. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การพิจารณาอุทรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
 11. ประกาศ สทอภ. เรื่อง ข้อกำหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของ สทอภ.
 12. หลักเกณฑ์การปรับวุฒิ
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 1. การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน
 2. Flow Chart ขั้นตอนการร้องเรียน
 3. หลักเกณฑ์ว่าด้วยการร้องเรียนและการพิจารณาร้องเรียนฯ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านทางเว็บไซต์ของ สทอภ.
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 1. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 2. สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560
 3. สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561
 4. สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
 5. สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563
 6. สรุปเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางติดต่อสอบถามหรือเสนอแนะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 1. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา COVID-19 iMap สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ 5 จังหวัด และร่วมติดตามประเมินผล
 2. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา GISTDA และ C.P. GROUP ลงพื้นที่บ้านสบขุ่น พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้ “สบขุ่นโมเดล” จังหวัดน่าน และร่วมติดตามประเมินผล
 3. การดำเนินงาน ตามภารกิจ ของ GISTDA ลงพื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือพัฒนา GISTDA ลงพื้นที่จังหวัดน่าน นำ Local Partner ทวนสอบ (Verification) ประเด็นสำคัญ เพื่อกำหนด High Level Design และร่วมติดตามประเมินผล


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 1. การประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 1/2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ มติ/ข้อสั่งการ
 2. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.
 3. คำสั่งที่ 23/2563 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สทอภ.
 4. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 1. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
 3. แผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
 4. แผนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 1. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564 ระเบียบวาระที่ 4 วาระเสนอทราบ วาระที่ 4.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต มติที่ประชุมรับทราบ
 2. จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
 3. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การเผยแพร่คู่มือมาตราฐานการปฏิบัติงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
 4. มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การกำหนดราคากลาง ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 5. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1
 6. แผนการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564


การปฏิบัติงาน
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 1. กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ สทอภ.
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร
 3. โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 1. การประชุมคณะกรรมการ สทอภ. ครั้งที่ 1/2564 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ มติ/ข้อสั่งการ
 2. คำสั่ง ที่ 136/2561 คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 3.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563
 4. วาระการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 12/2563 วาระที่ 3.2 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานตามที่ สทอภ. เสนอ และให้ สทอภ. นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ สทอภ. เพื่อทราบ ทั้งนี้ให้ สทอภ. นำข้อคิดเห็นของคณะกรรมการไปปรับปรุงในการดำเนินงานปี 2564
 6. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2564 วาระที่ 3.2 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงาน
 7. ประกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 8. ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ
 9. ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สทอภ. ดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ตามมติ ข้อสั่งการของคณะกรรมการ สทอภ. และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้
 1. คำสั่งที่ 23/2563 แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ สทอภ.
 2. ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใน สทอภ. ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2564
 3. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สทอภ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. โครงการการสร้างเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ของ สทอภ. ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5. ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 6. ประกาศ เรื่องแนวปฎิบัติการรับของขวัญ ผ่านหน้าเว็ปไซต์ เพื่อให้บุคลากร ทราบถือและปฏิบัติ
 7. ประกาศ คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้บุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ
 8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร