• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA หารือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

GISTDA หารือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  GISTDA นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รอง ผู้อำนวยการ GISTDA และ ที่ปรึกษา นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ พร้อมคณะ และผู้แทนจาก สทน. เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหาแนวทางการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารกากอุตสาหกรรมและของเสียและมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
.
สาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้นอกจากการจัดทำโครงการร่วมกันระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม สทน. และ GISTDA แล้ว ยังมีประเด็นหลัก ได้แก่
1. แนวทางการจัดทำโมเดลด้านภัยจากสารเคมีในพื้นที่ EEC ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเพื่อการเฝ้าระวังเพื่อลดผลกระทบของการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 และการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติในโรงงานขนาดใหญ่ด้วยระบบเฝ้าระวังจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
.
2. แนวทางการของบประมาณร่วมระหว่างหน่วยงาน ได้แก่
2.1 ระบบฐานข้อมูลการปนเปื้อนของสารกัมตรังสี ในโรงงานอุตสาหกรรม ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม สทน. และ GISTDA (งบประมาณ วช. ปี 2565)
2.2 การยื่นขอขึ้นทะเบียนเครื่องจักรแบบออนไลน์ ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และ GISTDA (งบประมาณ วช. ปี 2565)