• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ดูข้อมูลประกาศในระบบ e-GP : เลขที่โครงการ : 64057427276 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) ** หมายเหตุ : ผู้สนใจจะต้องติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารที่หน่วยงานในวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น และในกรณีที่ผู้สนใจไม่ได้มีรายชื่อขอรับเอกสารที่หน่วยงานผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ยืนข้อเสนอในครั้งนี้ **

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ดูข้อมูลประกาศในระบบ e-GP : เลขที่โครงการ : 64057427276 ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. เสนอราคาวันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) ** หมายเหตุ : ผู้สนใจจะต้องติดต่อขอรับ-ยื่นเอกสารที่หน่วยงานในวัน และเวลาที่กำหนดเท่านั้น และในกรณีที่ผู้สนใจไม่ได้มีรายชื่อขอรับเอกสารที่หน่วยงานผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์ยืนข้อเสนอในครั้งนี้ **

จ้างที่ปรึกษาโครงการการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปี 2564 งบประมาณ 500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ปีงบประมาณ:
2564

ประเภทของประกาศ