• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จับมือ ม.นเรศวร จัดหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต”

GISTDA จับมือ ม.นเรศวร จัดหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต”

19-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต” ในรูปแบบ LIVE (สด) ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร Non-degree ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จะสามารถสะสมหน่วยกิตร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้อีกด้วย

การฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้มาตรฐาน OGC (Open Geospatial Consortium) และ ISO (International Standard Organization) และเรียนรู้การให้บริการแผนที่บนอินเทอร์เน็ต การจัดสร้างระบบการให้บริการข้อมูลที่เรียกว่า OGC Web Map Service โดยใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open Source Software) และเข้าใจในหลักการพื้นฐานของระบบ Web Map Service (WMS) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการให้บริการข้อมูล และประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จาก 13 หน่วยงาน

Tags: