• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ LIVE (สด) ภาคทฤษฎี

GISTDA จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ LIVE (สด) ภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ LIVE (สด) ภาคทฤษฎี
.
โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  การสร้างแบบจำลองเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยเรียนรู้ตั้งแต่หลักการการสร้างแบบจำลองและพื้นฐานความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Introduction of GIS Models and Modeling, Modeling Process and Spatial Operations, การวิเคราะห์แบบรูปข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Pattern Analysis) การวิเคราะห์ภูมิประเทศ (Terrain Analysis) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ (Modeling Spatial Relationship: Regression Model) การวิเคราะห์การประมาณค่าเชิงพื้นที่ (Spatial Interpolation) และการวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (Spatial multiple Criteria Analysis) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ นอกจากนี้เนื้อหาหลักสูตรจะเน้นการประยุกต์ใช้แบบจำลอง GIS ด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งเป็นวิธีการและแบบจำลองที่ทันสมัย รวมทั้งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และประกอบการตัดสินใจและวางแผนเพื่อการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จาก 14 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน

#สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) #GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ #Spatialanalysisandmodelingingis #GISmodeling #สถานการณ์COVID19 #สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ #gistdatrainingcenter

Tags: