• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA รุก COVID-19 iMAP Platform จัดเสวนา ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ เริ่มพื้นที่แรกจังหวัดตาก

GISTDA รุก COVID-19 iMAP Platform จัดเสวนา ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ เริ่มพื้นที่แรกจังหวัดตาก

GISTDA รุก COVID-19 iMAP Platform จัดเสวนา ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ เริ่มพื้นที่แรกจังหวัดตาก

16 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนาในหัวข้อ “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ” ให้กับพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด  (เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี ตาก และภูเก็ต) ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกพื้นที่ที่จังหวัดตาก  โดยมี นางแสงดาว เรื่อศรีจันทร์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Conference ณ ห้อง BB 204 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

การเสวนาในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์ รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อการพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กิจกรรมภายในงานเสวนา นอกจากจะเป็นการเสวนาตอบข้อซักถามแล้วยังมีการสาธิตการใช้งานระบบ COVID-19 iMAP Platform โดยวิทยากรจากทาง GISTDA ซึ่งผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มาจาก ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก , ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก , ผู้แทนจากสำนักงานแรงงานจังหวัดตาก ,สถาบันอนาคตไทยศึกษา และตัวแทนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมเพื่อร่วมกันพัฒนาข้อมูลระบบและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป