• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA ร่วมสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภาคใต้

GISTDA ร่วมสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำภาคใต้

โดยมอบหมายให้ ผอ.สปภ. (ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์) ดร.สิทธิศักดิ์ หมูคำหล้า และนายศราวุธ พูลสวัสดิ์ สนับสนุนการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ โดยใช้ระบบ AI ในการสำรวจอาคาร บ้านเรือนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง (Building Footprint) ก่อนเกิดเหตุการณ์ ตลอดจนสนับสนุน วิเคราะห์ข้อมูล SAR และข้อมูล Radar ชายฝั่ง ระหว่างเกิดเหตุการณ์ และ สนับสนุนระบบสำรวจพื้นที่และข้อมูลทางด้านเทคนิค เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิด ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์น้ำ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สทนช. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบัญชาการกองทัพไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมประชาสัมพันธ์  กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา