• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 18 -22 ธค. 2557 เวลา 9.00 -15.30 ราคาซอง 100 บาท)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมระบบสำรองข้อมูลสำหรับคลังข้อมูลพื้นฐานกลาง (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 18 -22 ธค. 2557 เวลา 9.00 -15.30 ราคาซอง 100 บาท)

จำนวน 1 ระบบ ภายในวงเงิน 19,995,839.- บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน)
ประเภทของการจัดหา:
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2015

ประเภทของประกาศ