• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA จัด Road Show ใช้ GI แก้ไขไฟป่า หมอกควัน

GISTDA จัด Road Show ใช้ GI แก้ไขไฟป่า หมอกควัน

วันที่ 11- 20 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA จัดกิจกรรม Road Show ปี 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน 10 จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่าน อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง และตาก เพื่อให้สามารถนำข้อมูล GIS จังหวัดและข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนำไปใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติไฟป่า หมอกควัน ได้อย่างทันท่วงที 
ภายในงานมีการเสวนาในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและภัยแล้ง ปี 2558 รวมทั้งแนะนำระบบและการใช้งานภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ อาทิ การเฝ้าระวังการบุกรุกป่า การท่องเที่ยว การเกษตร และผลิตภัณฑ์ของ GISTDA ที่ใช้สนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ