• ภาษาไทย
  • English

ยุทธศาสตร์ / นโยบาย

ยุทธศาสตร์ / นโยบาย

ยุทธศาสตร์

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560 )

นโยบาย

วทน. กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

นโยบายแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานรัฐ

นโยบายการดำเนินงาน สทอภ. จาก ผสทอภ. ประจำปี 2558

รมว.วท. มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557