• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / ความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ / นโยบาย / ความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 5 ปี วาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) (สรุป)

กรอบแผนยุทธศาสตร์ สทอภ. 2 ปี (พ.ศ. 2559 - 2560)

นโยบาย

วทน. กับการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

นโยบายแนวทางปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานรัฐ

นโยบายการดำเนินงาน สทอภ. จาก ผสทอภ. ประจำปี 2558

รมว.วท. มอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทอภ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 

ความโปร่งใส

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก ร่างพระราชบัญญัติกิจการอวกาศ

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ร่าง พรบ กิจการอวกาศ

ร่าง พ.ร.บ. กิจการอวกาศ ฉบับปรับปรุง 19 ตุลาคม 2563

 

รายงานประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2561

รายงานประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2562

รายงานประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563