• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงและส่งมอบระบบ Data Service Terminal โครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service Platform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. ไทย – จีน อย่างเป็นทางการ

พิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงและส่งมอบระบบ Data Service Terminal โครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service Platform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. ไทย – จีน อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดพิธีลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent–LOI) เรื่อง ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) และ China Resources Satellite Data and Applications (CRESDA) สาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งมอบระบบData Service Terminal โครงการ Remote Sensing Satellite Data Sharing and Service Platform ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วท. ไทย – จีน ณ ห้อง Imagineering Center ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ระบบ Data Service Terminal ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย – จีน(China – Thailand Science and Technology Partnership Program (STEP)) เพื่อให้บริการข้อมูลดาวเทียม CBERS-04 ของจีนให้แก่ประเทศไทยและประเทศสมาชิก ASEAN โดยเน้นการใช้ประโยชน์สำหรับด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การป้องกันภัยพิบัติ และอื่นๆโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้มอบหมายให้ CRESDAเป็นหน่วยงานดำเนินโครงการฝ่ายจีน และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยมอบหมายให้ สทอภ. เป็นหน่วยงานดำเนินการฝ่ายไทยและเป็นหน่วยงานบริหารจัดการโครงการและประยุกต์ใช้งานในภารกิจต่างๆของประเทศซึ่งสทอภ. ได้วางแผนที่จะนำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม CBERS-04 จากระบบดังกล่าว มาใช้เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัยของบุคลากรไทย รวมถึงใช้เป็นข้อมูลเสริมข้อมูลหลักสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ

ระบบ Data Service Terminalถูกติดตั้งและทดสอบการใช้งานครั้งแรก ณ สทอภ. สำนักงานใหญ่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบัน ดาวเทียม CBERS-04 ได้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรแล้ว และ สทอภ. สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลได้จากระบบดังกล่าวเพื่อนำมาทดลองใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในอนาคต ทั้ง สทอภ. และ CRESDA มีแผนที่จะร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานข้อมูลแก่บุคลากรของไทยผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะกลาง และการทำงานวิจัยในหัวข้อที่เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ 

ซึ่งการลงนามใน LOIระหว่าง สทอภ. –CRESDA มีสาระสำคัญที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ใน การร่วมกันพัฒนาระบบ Cloud Service Platform for Remote Sensing ให้สามารถรองรับการให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตของไทยได้ รวมถึงความเป็นไปได้ในการรับสัญญาณข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมดวงอื่นๆของประเทศจีนโดยใช้สถานีรับสัญญาณดาวเทียมของสทอภ. ซึ่ง ทั้ง 2 ฝ่ายต่างมุ่งหวังที่จะดำเนินกิจกรรม/ โครงการให้แล้วเสร็จเพื่อขยายผลต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างยิ่งยวดต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อนึ่ง ในพิธีลงนามฯ ในครั้งนี้สทอภ. และ CRESDA ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายเหลย ฟานเผย (Mr. Lei Fanpei) ประธานกรรมการบริหาร China Aerospace Science and Technology Corporationนางอิน ไห่หง(Ms. Yin Haihong) อัครทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยนายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการบริหาร สทอภ. เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดีในพิธีส่งมอบระบบ Data Service Terminal อย่างเป็นทางการ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย เห็นพ้องที่จะร่วมกันสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 2 ประเทศ ให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

Tags: