• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.๒๕๔๓ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขึ้นตรงกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลให้ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

  • ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  • กรรมการโดยตำแหน่ง จำนวนสามคน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเจ้ากรมแผนที่ทหาร
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญ และความจัดเจนที่ประจักษ์ในทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอวกาศ ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการของสำนักงาน ซึ่งจะต้องเป็นสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศหรือภูมิสารสนเทศไม่น้อยกว่าสามคน และต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยสองคน
  • ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง
  • แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

-

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

 

 

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

01-board_weerapong.jpg

รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ

 

กรรมการโดยตำแหน่ง

Mr.Dechapiwat-Na-Songkhla

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

08-board-sirirurg.jpg

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ
เจ้ากรมแผนที่ทหาร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง(ผู้อำนวยการ สทอภ.)

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ.

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์
ผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4450
 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
(รายละเอียด)

ข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ข้อมูลคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทอภ. ประจำปี 2563