• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพทางอากาศ ทำข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

GISTDA นำข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภาพทางอากาศ ทำข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

GISTDA จัดประชุมโครงการจัดทำชั้นข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแปลงที่ดินทำกิน จากข้อมูภาพถ่ายดาวเทียมและภาพทางอากาศ มาตราส่วน 1: 4,000 ในเขตอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ ได้รับเกียรติจากนางภูวษา สินธุวงศ์ คณะกรรมการบริหา สทอภ. กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายฝ่ายอาทิเช่น นายชนะโชติ ศรีกุล ปลัดอาวุโสอำเภอวังชิ้น นายฉกาจ อาสาสนา ปลัดอำเภอวังชิ้น   นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอวังชิ้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และ ผู้ใหญ่ ในอำเภอวังชิ้น รวมทั้งนายตติยะ ชื่นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศและเจ้าหน้าที่จาก สทอภ.

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ อธิบายขั้นตอนเกี่ยวกับการทำงานในโครงการฯ  โดยมีการแจกแผ่นพับให้กับกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์แก่ชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองให้รับทราบข่าวการลงพื้นที่การทำประชาคมแปลงทำกิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะลงพื้นที่ทำประชาคมตามวันเวลาที่กำหนดในแผนงาน และสอบทานแนวเขตการปกครองในอำเภอวังชิ้น เพื่อหาข้อตกลงระหว่างขอบเขตตามประกาศของกรมการปกครอง และสภาพพื้นที่จริงสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่อไป ซึ่งจะเริ่มต้นการทำประชาคมในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นที่แรก