• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ สทอภ.

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ผู้อำนวยการ สทอภ.

หมายเลขติดต่อ 02 141 4577

 

รองผู้อำนวยการ

pee

นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4664

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นายตติยะ ชื่นตระกูล
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4622

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นางกานดาศรี ลิมปาคม
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4639

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 033 046 309

 

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

duangrat.jpg

นางสาวดวงรัตน์ ภัทรธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หมายเลขติดต่อ 02 141 4643

 

ผู้อำนวยการสำนัก

pee.jpg

นางพนิดา อุ่นคำ
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
หมายเลขติดต่อ 02 141 4420

3110200034921_20140530-101428.jpg

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์์
หมายเลขติดต่อ 02 141 4503

3520101447965_20150604-120120.jpg

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
หมายเลขติดต่อ 033 048 091 ต่อ 100

 

Siriluk Prukpitikul

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
หมายเลขติดต่อ 02 141 4554

 

tatiya.jpg

นายตติยะ ชื่นตระกูล
รักษาการ ผู้อำนวยการ
สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ
หมายเลขติดต่อ 02 141 4622

 

ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หมายเลขติดต่อ 033 046 309

 

boonchub.jpg

นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักปฎิบัติการดาวเทียม
หมายเลขติดต่อ 03 304 6300 ต่อ 1001

 

3539900118898_20140211-180845.jpg

นางกานดาศรี ลิมปาคม
รักษาการ ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตร
หมายเลขติดต่อ 02 141 4639

 

phrethph_nwkicchknk.jpg

นายพรเทพ นวกิจกนก
ผู้อำนวยการ
สำนักโครงการธีออส 2
หมายเลขติดต่อ 02 141 4499

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

vientian.jpg

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4599