• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ สทอภ.

ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์

ผู้อำนวยการ สทอภ.

หมายเลขติดต่อ 02 141 4577

ceo@gistda.or.th

รองผู้อำนวยการ

pee

นายพีร์ ชูศรี
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4664
phee@gistda.or.th

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นายตติยะ ชื่นตระกูล
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4622
tatiya@gistda.or.th

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นางกานดาศรี ลิมปาคม
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4639
kandasri@gistda.or.th

นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด
รองผู้อำนวยการ สทอภ.

หมายเลขติดต่อ 033 046 309
damrongrit@gistda.or.th

Siriluk Prukpitikul

นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล
รองผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4554
siriluk@gistda.or.th

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนัก

 

 

ผู้ช่วยอำนวยการ

web_ok3.jpg

นางมาลิน บุญเรือง
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หมายเลขติดต่อ 02 141 4643
malin@gistda.or.th

pee.jpg

นางพนิดา อุ่นคำ
ผู้อำนวยการ
สำนักจัดการองค์กรส่วนกลาง
หมายเลขติดต่อ 02 141 4420
panida@gistda.or.th

3110200034921_20140530-101428.jpg

นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล
ผู้อำนวยการ
สำนักยุทธศาสตร์์
หมายเลขติดต่อ 02 141 4503
raweewan@gistda.or.th

 

vientian.jpg

นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สทอภ.
หมายเลขติดต่อ 02 141 4599
wientian@gistda.or.th

 

 

boonchub.jpg

นายบุญชุบ บุ้งทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักปฎิบัติการดาวเทียม
หมายเลขติดต่อ 03 304 6300 ต่อ 1001
boonchoob@gistda.or.th

 

phrethph_nwkicchknk.jpg

นายพรเทพ นวกิจกนก
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารโครงการธีออส 2
หมายเลขติดต่อ 02 141 4499
pornthep@gistda.or.th

 

3520101447965_20150604-120120.jpg

นางสาวปราณปริยา วงค์ษา
ผู้อำนวยการ
สำนักเครือข่ายองค์ความรู้
หมายเลขติดต่อ 033048091 ต่อ 100
pran@gistda.or.th

 
 

 

thnitaa_up.jpeg

นางสาวฐนิตา เสือป่า
ผู้อำนวยการ
สำนักสร้างเสริมพันธมิตร
หมายเลขติดต่อ 033048091 ต่อ 106
tanita@gistda.or.th

 

pkrn_up.jpeg

นายปกรณ์ เพ็ชรประยูร
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ
หมายเลขติดต่อ 02 141 4553
pakorn@gistda.or.th

 

syaam.jpeg

นายสยาม ลววิโรจน์วงศ์
ผู้อำนวยการ
สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ
หมายเลขติดต่อ 02 141 4535
siam@gistda.or.th

 
 

 

ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล

นายณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีกิจการอวกาศ
หมายเลขติดต่อ 033046300 ต่อ 2061
natthawat@gistda.or.th

 

boonchub.jpg

นายบุญชุบ บุ้งทอง
รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักจัดการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ
หมายเลขติดต่อ 03 304 6300 ต่อ 1001
boonchoob@gistda.or.th