• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

สทอภ. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมแบบครบวงจร กล่าวคือ

  • มีสถานีรับสัญญาณโดยตรงจากดาวเทียม
  • มีคลังข้อมูลดาวเทียมทั้งรายละเอียดสูง ปานกลาง และต่ำ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่ปลาย พ.ศ.2524
  • มีการดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และผลิตเป็นแผนที่เฉพาะกิจ รวมทั้งดำเนินการจัดทำข้อมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
  • มีศูนย์บริการข้อมูลที่ทำหน้าที่ในการจัดหาและให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในและนอกประเทศทั่วโลก
  • มีการจัดฝึกอบรม สนับสนุนทุนวิจัย ดูงาน ประชุม สัมมนา ทั้งในระดับประเทศและและนานาชาติ

ปัจจุบัน สทอภ. ให้บริการข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงต่าง ๆ ที่มีคุณลักษณะของข้อมูลหลายประเภท เช่น ดาวเทียม LANDSAT, SPOT, IRS, IKONOS, QUICKBIRD และ NOAA เป็นต้น โดยให้บริการใน 2 ลักษณะ คือ

ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

  • ข้อมูลเชิงเลข (digital) สทอภ.ให้บริการในรูปแบบ CD-ROM และ DVD โดยใช้กับโปรแกรมทางรีโมตเซนซิง ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง เน้นข้อมูล ผสมสี และซ้อนทับกับข้อมูล GIS อันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ข้อมูลภาพในรูปแบบภาพพิมพ์ (paper print) มีมาตราส่วน 1:250,000, 1:50,000 จนถึง 1:4,000

ผลิตภัณฑ์เพิ่มค่า

  • มีทั้งในรูปแบบข้อมูลเชิงเลขและภาพพิมพ์ เช่น ภาพโมเสกประเทศไทย, แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียม (Image Map) ซึ่งนำข้อมูลจากดาวเทียมมาปรับแก้ไขให้มีความถูกต้องเชิงตำแหน่ง และซ้อนทับกับแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร ภายใต้ความร่วมมือกับกรมแผนที่ทหาร

สทอภ. ยังให้บริการข้อมูลทุ่นสมุทรศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาได้แก่ อุณหภูมิอากาศ, ความเร็วและทิศทางลม ฯ และข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์ ได้แก่ ความเร็วและทิศทางกระแสน้ำ, อุณหภูมิผิวน้ำทะเล ฯ
นอกจากการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ สทอภ. ยังให้บริการจัดทำโครงการและให้คำปรึกษาในการนำข้อมูลดาวเทียม, ข้อมูลสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมถึง การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
ในอนาคต สทอภ. ตั้งปณิธานที่จะให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมที่เป็นของประเทศไทย ซึ่ง สทอภ. ได้มีโครงการดาวเทียมธีออส (THEOS - Thailand Earth Observation System) ซึ่งขึ้นสู่วงโคจรแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551
สามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการ ดังนี้