• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA ร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับกระทรวงดิจิทัลฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมหารือข้อราชการการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้อ

GISTDA ชูเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามโครงการ “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่”

.

GISTDA จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ LIVE (สด) ภาคทฤษฎี

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดฝึกอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ LIVE (สด) ภาคทฤษฎี
.

GISTDA หารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตาม การใช้งานระบบNGIS Portal ระบบ FGDS และระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทางทะเล (Chaengpai Application)

20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตาม ประเมินผล การใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ได้แก่ ระบบ NGIS

GISTDA จับมือ ม.นเรศวร จัดหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต”

19-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต” ในรูปแบบ LIVE (สด) ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร Non-degree ผู

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ (ภาคทฤษฎี ในรูปแบบออนไลน์)

ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ได้ให้สัมภาษณ์ในงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่า เราต้องมองถึงโลกปัจจุบันว่าการพัฒนา

“เอนก” เปิดประชุมนานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ชี้ต้องทำให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปสู่ประชาคมโลกที่พัฒนาแล้ว ด้าน GISTDA จัดทำสมุดปกขาวและแผนที่นำทางแห่งชาติครั้งแรกของประเทศ เตือนสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.

GISTDA หารือ การยางแห่งประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลยางพารา เพื่อประเมินผลผลิตยางพาราของประเทศ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม