• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุม/สัมมนา/อบรม

ข่าวประชุม อบรม สัมมนา

GISTDA หารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตาม การใช้งานระบบNGIS Portal ระบบ FGDS และระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทางทะเล (Chaengpai Application)

 

aem.jpg

GISTDA จับมือ ม.นเรศวร จัดหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต”

19-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาโปรแกรมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางอินเทอร์เน็ต” ในรูปแบบ LIVE (สด) ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จำนวน 5 วัน โดยหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตร Non-degree ผู

GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ

วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดฝึกอบรมหลักสูตร การสำรวจและทำแผนที่ให้ได้มาตรฐานด้วยอากาศยานไร้คนขับ (ภาคทฤษฎี ในรูปแบบออนไลน์)

ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ได้ให้สัมภาษณ์ในงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่า เราต้องมองถึงโลกปัจจุบันว่าการพัฒนา

“เอนก” เปิดประชุมนานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ชี้ต้องทำให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเข้าไปสู่ประชาคมโลกที่พัฒนาแล้ว ด้าน GISTDA จัดทำสมุดปกขาวและแผนที่นำทางแห่งชาติครั้งแรกของประเทศ เตือนสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ

   เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.

GISTDA หารือ การยางแห่งประเทศไทย จัดทำฐานข้อมูลยางพารา เพื่อประเมินผลผลิตยางพาราของประเทศ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 10.30 น.

GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มิถุนายน 2564 ผู้แทนจาก GISTDA โดย นางธัญวรัตม์ อนันต์ หัวหน้าฝ่ายผลิตชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสาวสุวลักษณ์ นาคยา นางสาวดลพร พิมพิชัย และนายอภิเดช จินดาอุดมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมการซักซ้อมแผนปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันและคว

GISTDA หารือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  GISTDA นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รอง ผู้อำนวยการ GISTDA และ ที่ปรึกษา นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ พร้อมคณะ และผู้แทนจาก สทน.

GISTDA บูรณาการข้อมูลการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1  GISTDA นำโดย นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยนายกิตติพันธุ์ โรจนชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของ GISTDA และเจ้าหน้าที่ GISTDA ได้เข้าพบ นายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต รวมถึงหัวหน้าและผู้แทนส่ว

หน้า

Subscribe to RSS - การประชุม/สัมมนา/อบรม