• ภาษาไทย
  • English

CG_CSR

CG_CSR

ไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการ CGCSR ครั้งที่ 3/2563

ประชุมอีกแล้วสำหรับ CGCSR ครั้งที่ 3/2563
ครั้งนี้เป็นการประชุม online ที่ท่านอนุกรรมการให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมหลายท่าน และให้ข้อคิดเห็น+ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานอย่างมาก

“tailor made CG_CSR for GISTDA”

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคมร 2563 จิสด้า ได้จัดการประชุม ระดมสมองระดับ รอง ผสทอภ. และ ผอ.สำนัก ในการจัดทำ “tailor made CG_CSR for GISTDA” ตามแนวทางของ ISO26000 เพื่อนำไปสู่การจัดทำ CG & CSR Action Plan ของ จิสด้า ต่อไป

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 จิสด้าจัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมหรือโครงการตามตามแผนแม่บท CG_CSR ของ สทอภ.

Subscribe to RSS - CG_CSR