• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ก้าวสู่ปีที่22

GISTDA ร่วมหารือแนวทางการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 ณ จังหวัดเชียงราย

วันนี้ ทีมทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติของ GISTDA เข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผู้แทนจากหลายหน่วยงาน อาทิ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย

GISTDA ประชุมหารือกับบริษัท SpaceX และ Thaicom เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมอวกาศ และนวัตกรรมอวกาศของประเทศ

22 พฤศจิกายน 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมทีมผู้บริหาร GISTDA หารือกับ บริษัท SpaceX และ Thaicom เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันที่จะมีขึ้นในเร็วๆนี้ เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ รวมถึงนวัตกรรมอวกาศ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเท

Subscribe to RSS - ก้าวสู่ปีที่22