• ภาษาไทย
  • English

อบรม

อบรม

ไทย

“ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ”

          ด้วย ฝ่ายภาพลักษณ์องกรณ์และประชาสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “ผู้นำนักสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค Work Across Functions (Efficient Communication and Collaboration)” ให้กับเจ้าหน้าที่ สทอภ.

Gistda ร่วมมือ Depa จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Smart City Thailand Roadshow” พัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

จิสด้าบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 จิสด้า ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อบทบาทของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาสังคมเชิงพื้นที่ ให้แก่ผู้ศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุ

ร่วมสร้างจุดเปลี่ยนประเทศไทย “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

          วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 จิสด้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ " ณ โรงแรมเซ็นนทาราศูนย์ราชการฯ ห้องประชุมบีบี 205 ชั้น 2 ให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้า ก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานภาครัฐ รองรับทิศทางการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 2

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต

GISTDA และสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้การบริหารจัดการ การเกษตรเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 1

จิสด้าดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระ

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บา

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์ส

หน้า

Subscribe to RSS - อบรม