• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

อบรม

อบรม

ไทย

จิสด้าดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2

วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานรุ่นที่ 2 ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีการฝึกอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการทำงานของระ

จิสด้า จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1

วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดฝึกอบรมให้หัวข้อ ข่าวกรองภูมิสารสนเทศสำหรับทหารเรือ รุ่นที่ 1 ซึ่งดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกองทัพเรือกับ GISTDA ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บา

สทอภ. ร่วมกับกรมเจ้าท่า และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (TOREX 2018)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกรมเจ้าท่า โดยกลุ่มสิ่งแวดล้อม สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กองทัพเรือ กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบังคับการตำรวจน้ำ ท่าเรือแหลมฉบัง และสมาคมอนุรักษ์ส

GISTDA ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย พัฒนาและฝึกอบรมการใช้งาน ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องฝึกอบรมสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเท Gistda และ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัด การ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ (Web Map Servi

อบรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ

27 พฤษภาคม 2560 จิสด้าจัดอบรมผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0: การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ ณ อาคารสปอตคลับ ราชพฤกษ์คลับ กทม.

GISTDA อบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจังหวัดนราธิวาส

     เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 GISTDA โดย สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ได้จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานจริง (on the job training)  ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมบูรณาการร่วมกับข้อมูล GIS สำหรับการป

หน้า

Subscribe to RSS - อบรม