• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม

ประชุม

ไทย

จิสด้าร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด

          วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นำทีมโดย นางสาวณัทพร ภูจำนงค์ ผู้จัดการโครงการ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) พร้อมด้วยนางสาวมุกริน สวนขวัญ นักภูมิสารสนเทศ (PM เกษตรเชิงพื้นที่) นางสาวศศิวิมล เกตุศรี นักภูมิสารสนเ

การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ สทอภ.

          เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของสทอภ.
ครั้งที่ 6/2562 เวลา 10.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จิสด้า เยี่ยมชมดูงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

          เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. นำโดย นางสาวระวีวรรณ นุชประมูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ และคณะเยี่ยมชม ดูงานที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือ สซ.

กรมการข้าว สกสว. ร่วมมือกับ จิสด้า นำนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice เสริมการจัดการข้อมูลข้าวรายแปลงตามโครงการนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ (ล้านไร่) ทั่วประเทศ

          วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว นางกานดาศรี ลิมปาคม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ข้าราชการกรมการข้าวและเจ้าหน้าที่ จิสด้า.

รวท. และคณะเข้าร่วมประชุม UNISPACE+50 High Level Forum ณ นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมีเรตส์

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.

การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) : GISTDA ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (กภช.) ได้จัดสัมมนาผู้บริหารระดับสูง (ปลัดกระทรวง) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ณ โรงแรม ดี วารี ชาญวีร์ เขาใหญ่

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี 2557 ครั้งที่ 13

เรียนเชิญน้องๆสายวิทย์และผู้ที่สนใจทุกท่านเลยนะคับ

วันที่12-14 พฤศจิกายนปีนี้

GISTDA และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุมระดับชาติ GEOINFOTECH 2014

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติประจำปี2557 ครั้งที่13

โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ”

รวมถึงพบกับผู้ดำเนินรายการสุดฮอตของวงการทีวี ชิบ จิตนิยม ที่จะมาเติมสีสันด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อความยิ่งใหญ่ในอาเซียน

การติดตามผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตร

      GISTDA ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการบริการแผนที่และฐานข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2557 ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางนัน

หน้า

Subscribe to RSS - ประชุม