• ภาษาไทย
  • English

ประชุมหารือ

ประชุมหารือ

ไทย

GISTDA เตรียมการเฝ้าระวังภัยแล้งและไฟป่า

     เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นประธานการประชุม“การเตรียมการเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าประจำปี 2557/58”ร่วมด้วย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รอง ผสทอภ.

GISTDA หารือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แก้ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลฯ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA เเละนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง ติดตาม คาดการณ์ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชาย

Subscribe to RSS - ประชุมหารือ