• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 มกราคม 2560

          ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กับภาพที่พสกนิกรไทยชินตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแผนที่ในพระหัตถ์ และการเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ ทุกที่บนแผนที่ประเทศไทย ทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไป ซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง

คณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชม Space Inspirium

17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ

การหารือด้านการพัฒนาดาวเทียม CubeSat จาก EM สู่ FM ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 29 กันยายน 2559

         ในวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารส

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 23 กันยายน 2559

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.

คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 กันยายน 2559

     ในวันที่ 22 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านกา

คณะนักศึกษาฝึกงาน สทอภ. เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

     ในวันที่ 20 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้มาฝึกงานกับ สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.