• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เดินทางมายัง GISTDA

          19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ : นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย นายเชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557

      คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เข้าเยี่ยมเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สทอภ.

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพุธรที่ 12 พฤศจิกายน 2557

     เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจาย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งได้รับความสน

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2557

      เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจาย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไ

คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

     คณะอนุกรรมการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศ กองทัพอากาศ นำบุคคลากรผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ "ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์" (Learning center for Earth Science and Astronomy:LESA) เข้าเยี่ยมชมสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอ

ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต

     เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557 ครบรอบวันสถาปนาสถานีควบคุมดาวเทียมไทยโชต “ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย” ปีที่ 5
โดยคณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ GISTDA ร่วมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่หน่วยงานและ เจ้าหน้าที่ GISTDA

วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียเยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557

     เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข

คณะนักศึกษาจาก Asian Institute of Technology เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA

     คณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการเตรียมพร้อม การบรรเทา และการจัดการด้านพิบัติภัย(Master of Science of Disaster Preparedness Mitigation and Management) จากสถาบัน Asian Institute of Technology(AIT) เข้าเยี่ยมชมการทำงานของ GISTDA และศึกษาลักษณะการทำงานของดาวเทียม รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพื่อการจั

รมว.วท. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ GISTDA

     ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร GISTDA โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการทางแผนที่ที่ทันสมัย เพื่อการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา APCC 2014 เยี่ยมชมดูงานณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557

          นายบุญชุบ  บุ้งทอง  รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักปฎิบัติการดาวเทียม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ให้เกียรติต้อนรับ ผศ.ดร.สุรเมธ เฉลิมวิสุฒม์กุล นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา The 20th Asia-Pacific Conference on Communications (APCC 2014) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรั

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.