• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

         เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 53 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะดูงานจาก Zhejiang University, China เข้าเยี่ยมชมดูงาน

        วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชา College of Environmental and Resource Sciences(CERS) of Zhejiang university, China จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่ โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฎิบัติงาน รองผู้อำนวยการ สทอภ.

สถาบัน AIT เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะนักศึกษาป.ตรี ประเทศอินเดีย จาก สถาบัน AIT จำนวน 5 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ประสานการปฎิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 (ศรชล.เขต1) เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ จิสด้า ศรีราชา จ.ชลบุรี ในส่วนปฎิบัติการดาวเทียม โดยมี นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติการดาวเทียม/หัวหน้ากลุ่มปฎิบัติการดาวเที

สำนักงานทรัยากรน้ำแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

คณะบุคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คณะบุคคลากรจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เข้าเยี่ยมชมกิจการ จิสด้า

          เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.

คณะนายทหาร ข้าราชการ และบุคลากรจาก ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.00 น.

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้นำคณะนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ (สพอ.) ได้นำคณะนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยได้เข้าดูงานในส่วนของ

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.