• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

Face Shield 1,000 ชิ้นล๊อตแรก พร้อมแล้ว!!!

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ได้ออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิต Face Shield ด้วย 3D Printing ภายใต้ "โครงการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันภัยโควิด-19 (COVID2019) เพื่อสนับสนุนสถานพยาบาล" และได้ผลิตเป็น Face

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมต่อสังคม “จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม”

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสาวสุกันยา อินทร์สวาท รก.หน.ฝพท. เป็นผู้แทนเจ้าหน้าที่ สทอภ.

จิสด้า จับมือ ม.นเรศวร เปิดตัว“โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษา

     17 มีนาคม 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดตัว “โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตอุดมศึกษาระหว่างจิสด้า กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร” ณ ห้องประ

จิสด้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ของไทยออยล์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา จิสด้าพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ล้ำไปอีกขั้น..!!! รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ หวังต่อยอดนวัตกรรมใช้งานได้จริง

   20 กุมภาพันธ์ 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ AsiaTechnology Industry (ATI) , บริษัท Tokai Clarion จำกัด, บริษัท Kokusai Kogyo จำกัด , Asian Institute of Technology และจุฬาลงกรณ์มหาวิท

GISTDA สร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนากำลังคนสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

GISTDA ได้รับนักศึกษาฝึกงานมาเข้าร่วมโครงการ พัฒนาและออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

นายธนานิติ พรหมวงศา วิศวกรระบบกล้องสำรวจ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรโครงสร้างดาวเทียม สองตัวแทนวิศวกรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันประกอบชุดอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการประกอบระบบกล้องสำรวจของดาวเทียม THEOS-2 Smallsat โดยในระบบกล้องจะประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รับภาพ

Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน

GISTDA นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และวิทยากรบรรยาย กิจกรรม Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chaing Mai & Co

จิสด้าลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice และ AgroGis Roi-Et4.101 สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์

จากการที่ GISTDA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยได้พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในรูป Web Application : http://g-rice.gistda

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ