• ภาษาไทย
  • English

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

ล้ำไปอีกขั้น..!!! รถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับ หวังต่อยอดนวัตกรรมใช้งานได้จริง

   20 กุมภาพันธ์ 2563  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ AsiaTechnology Industry (ATI) , บริษัท Tokai Clarion จำกัด, บริษัท Kokusai Kogyo จำกัด , Asian Institute of Technology และจุฬาลงกรณ์มหาวิท

ตัวแทนทีมวิศวกรดาวเทียมไทย ประกอบแท่นสำหรับกล้องสำรวจภูมิประเทศความละเอียดสูง ในดาวเทียม THEOS2 Smallsat

นายธนานิติ พรหมวงศา วิศวกรระบบกล้องสำรวจ และ นายอธิภัทร วรรธอนันตชัย วิศวกรโครงสร้างดาวเทียม สองตัวแทนวิศวกรจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกันประกอบชุดอุปกรณ์พิเศษ สำหรับการประกอบระบบกล้องสำรวจของดาวเทียม THEOS-2 Smallsat โดยในระบบกล้องจะประกอบไปด้วย ระบบเซนเซอร์รับภาพ

Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน

GISTDA นำโดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และวิทยากรบรรยาย กิจกรรม Smgathon Thailand 2020 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยจัดการกับปัญหาหมอกควัน ในวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Chaing Mai & Co

จิสด้าลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศ G-Rice และ AgroGis Roi-Et4.101 สร้างมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรอินทรีย์

จากการที่ GISTDA ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 โดยได้พัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในรูป Web Application : http://g-rice.gistda

จิสด้า กปร.และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) Gistda (จิสด้า) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2563 การลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ ได้มีการติดตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ประกอบ

เปิดแล้ว..!!! สถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิล

     17 มกราคม 2563 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมพิธีเปิดสถานีเรดาร์เพื่อการตรวจจับพลาสมาบับเบิลที่รบกวนสัญญาณวิทยุสื่อสารและนำทาง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Gistda และหน่วยงานในกระทรวง อว. ร่วมประชุมหารือจัดทำ National Earth and Space Science Roadmap เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศไทย

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ สทอภ.

Gistda ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเอกชนผลักดันพัฒนาและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

ในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. พ.ศ.

เด็กไทยเจ๋ง รวมทีมส่งงานวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันไอเดียการทดลองในอวกาศระดับโลก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ร่วมสนับสนุนเยาวชนไทยต่อยอดกิจกรรม Space Experiment Ideas Contest 2019 หรือ SEIC เข้าร่วมการแข่งขัน The Mission Idea Contest หรือ MIC ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ