• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถระบุประเภทได้

GISTDA ใช้ข้อมูลจากระบบ COVID-19 iMap ประเมินผลการใช้งาน “ไทยชนะ”

วันนี้ (19 มกราคม 2564) ข้อมูลบางส่วนจากระบบ COVID-19 iMap ที่ GISTDA พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำเสนอในรายการแถลงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อรายงานการติดตามจำนวนผู้เข้าใช้งานระบบไทยชนะจากทั่วประเทศว่าจังหวัดไหนมีการใช้ไทยชนะมากที่สุด และกิจกรรมหรือกิจการใดที่มีการประเมินจากพี่น้องประชาชนในระดับดีที่สุด โดยเรา

GISTDA ร่วมหารือกับ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19

ด้วย โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ขอรับการสนับสนุนจาก GISTDA. เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาบริหารจัดการด้านสาธารณสุขภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เพื่อติดตาม และประเมินคนไข้ที่มารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรค Covid-19 จำนวน 2 กรณี ได้แก่

คนไทยสร้างระบบควบคุมดาวเทียมได้เองแล้ว

ปัจจุบันคนไทยสามารถสร้างต้นแบบระบบควบคุมดาวเทียมเปรียบเสมือนเป็นสมองดาวเทียม ซึ่งต้องทำงานได้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง เนื่องจากหากมีปัญหาระหว่างปฏิบัติภารกิจ การซ่อมบำรุงค่อนข้างลำบากและมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ดังนั้นดาวเทียมทุกดวงจึงต้องมีสมองสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และแก้ปัญห

ไทยเป็น 1 ใน 4 ประเทศ ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีอวกาศช่วยจัดการวิกฤติ COVID-19

เมื่อเดือนธันวาคม 2563 Space Applications Section, UN-ESCAP ได้จัดทำรายงานบทวิเคราะห์เบื้องต้นของนโยบายการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยยกตัวอย่างกรณีสำคัญใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และไทย ที่ประสบความส

GISTDA ผลักดันให้เกิด Future for GNSS shine brighter than ever with 5G network

ในวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2563 ณ Biomatlink , Kubota Farm และ สหการน้ำตาล ชลบุรี  - กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคมดำเนินการโดย GISTDA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร, NARA Microtek สนับสนุนพื้นวิจัยและพัฒนา โดย Biomatlink , Kubota Farmและ สหการน้ำตาล ชลบุรี เข้าสำรวจพื้นที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมเท

เย็นดูดาว เช้าดูนก [Mission to the moon]

วันนี้ - GISTDA และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดงานเทศกาลเย็นดูดาว เช้าดูนก [Mission to the moon] ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 (เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ

Lloyd's register ประกาศรับรองมาตรฐาน AS9100D หรือ “ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำหนดสำหรับองค์กรการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ” ให้กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)เพื่อแสดงความพร้อมขององค์กรในการผลักดัน

GISTDA ร่วมงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง

วันนี้ นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ GISTDA  นำทีมเข้าร่วมประชุมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน “การนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดลำปาง”  ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดลำปางใน 4 ด้าน ได้แก่ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เกษตรปลอดภัย ก

ดูแลรักษาป่าชุมชนด้วย เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ทีม GISTDA ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และร่วมกับผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกชนิดป่าและความหนาแน่นเรือนยอดจากเทคนิควิธีการภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งหวังนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญสำหรับการบริหารจัดการท

หน้า

Subscribe to RSS - กิจกรรมอื่นๆ