• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน

วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ณ แม่แจ่ม

จิสด้า เข้าร่วม “โครงการศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน ปี 2560” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านสบผาหลวง และ บ้านห้วยทรายเหลือง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ร่วมคิดพิชิตการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน ระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2

วท. ใช้ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน เชื่อมโยงเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

     วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA เปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Geoinformatics Learning Center : GLC) ภายในวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Subscribe to RSS - ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน